• Narciss a46
 • a43
 • alavan
 • b19
 • badbor do tarafeh ghermez
 • badbor yek tarafeh toosi
 • codea41
 • codea42
 • codea44
 • codea46
 • codea47
 • codea50
 • codea53
 • daryaa46
 • daryaa53
 • daryag4
 • daryag54
 • daryata54
 • daryatg16
 • g4
 • g54
 • jam 53
 • jam g4
 • kafpoosh ard
 • kafpoosh nabinayan
 • kheshty porteghali
 • kheshty sefid
 • khorshidi ghermez
 • khorshidi ta54
 • khorshiditg16
 • narcis A53
 • narciss g4
 • narciss ta54
 • naroon a53
 • naroong4
 • shiar mostagheym a46
 • shiarmostagheym g4
 • shiarmovaraba53
 • shiarmovarabtg16
 • ta54
 • ta58
 • tb58
 • tg16
 • washbeton w70